FANAOVAM-BELOMA FARANY NY NOFO MANGATSIKAN’NY FILOHAN’NY CST TEO ALHA RASOLOSOA DOLIN

FANAOVAM-BELOMA FARANY NY NOFO MANGATSIKAN’NY FILOHAN’NY CST TEO ALHA RASOLOSOA DOLIN

Manoloana izao andro manjombona izao, noho ny fodiamandrin’i Jeneraly RASOLOSOA Dolin, Filohan’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Tetezamita (« Conseil Supérieur de la Transition » CST) teto amin’ny Lapa maitso Anosikely, dia tonga nitsapa alahelo sy nitondra ny teny fampiononana ho an’ny fianakavian’Itompokolahy teny amin’ny Hopitaly Anosiala ny teto anivon’ny Antenimierandoholona, izay nahitana an’Andriamatoa FERNAND Eddie Serge Kestiora eto amin’ny

Antenimierandoholona sy ny mpiara miasa aminy izay nisolo tena ny Filohan’ny Antenimierandoholona, niaraka tamin’ny Fiombonamben’ny Antenimierandoholona (FIA) izay notarihin’ny Filohany. Marihina moa fa ny taona 2010 ka hatramin’ny taona 2014 no nisahana ny andraikitra naha Filohan’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Tetezamita teto amin’ny Lapan’Anosikely Itompokolahy.

FARITRA SAVA: Notoloran’ny Loholon’i Madagasikara Fanafody maro.

FARITRA SAVA: Notoloran’ny Loholon’i Madagasikara Fanafody maro.

Tsy nitaza-potsiny ireo Loholon ‘i Madagasikara midina ifotony any amin’iny Faritry SAVA iny amin’izao fihanaky ny areti-mandoza Covid 19 izao ka nanolotra fanafody maro ny Asabotsy 03 aprily 2021.
Nanolotra izany tamin’ny anaran’ny Antenimierandoholona ny Filoha RAZAFIMAHEFA Herimanana notronin’ny Kestora FERNAND Eddie Serge izay avy amin’iny Faritra SAVA iny, ny Loholon’i Madagasikara isany SERAMILA Avizara Mino lany tao Antsiranana, MANASOA Donat Tang ary ny Mpampankateny Jeneraly RAZAFINDRATSIMBA Raymond.
Ilaina tokoa ny fitandremana hoy ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana amin’izao fihanaky ny aretina izao satria tokana ny aina ka tandremana toa ny anak’andriamaso.
Nandray izany fanomezana izany ary nisaotra ny Loholon’i Madagasikara amin’ny anaran’ny vahoakan’ny SAVA iray manontolo ny Governora Justin TOKELY.

Continue reading

SAMBAVA CENTRE: Nijery ny asa fanamboarana ny Avenue de l’Émergence ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana.

SAMBAVA CENTRE: Nijery ny asa fanamboarana ny Avenue de l’Émergence ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana.

Tonga nijery ny asa fanamboarana ny avenue de l’Emergence,izay mirefy 1,6 km ao Sambava Centre ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana, niaraka tamin’ireo Loholona niara-dia taminy anio alakamisy 01 aprily 2021. Fotodrafitr’asa izay nataon’ny Governoran’ny SAVA, TOKELY Justin.

Fidinana ifotony ataon’ny Loholon’I Madagasikara any Sambava: “Hiezaka ny Antenimierandoholona ny hanolotra vahaolana mikasika ireo olana misy amin’ireo vokatra fanondrana “

Fidinana ifotony ataon’ny Loholon’I Madagasikara any Sambava: “Hiezaka ny Antenimierandoholona ny hanolotra vahaolana mikasika ireo olana misy amin’ireo vokatra fanondrana “

“Hiezaka ny Antenimierandoholona ny hanolotra vahaolana mikasika ireo olana misy amin’ireo vokatra fanondrana “ io no nambaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana teo am-pahatongavana tao Sambava ny 31 martsa 2021.
Amin’ny maha mpisolotena ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy ny Antenimierandoholona (And. 81 Lalampanorenana) tokoa mantsy dia tonga nidina ifotony hijery ny olana misy any Sambava, Faritra SAVA ny Delegasiona avy amin’ny Antenimierandoholona izay tarihin’ny Filohany ary ahitana ny Loholon’I Madagasikara isany FERNAND Eddie Serge, RASOLONDRATSIMBA Raymond, RAHARINIRINA Sidonie, MANASOA Donat Tang, SERAMILA Avizara Mino.
Tsy miraviravy tanana ny Antenimierandoholona raha mahare ny olana mianjady amin’ny vahoaka any an-toerana noho ny fikorontanan’ny fandraharana ny vokatra fanondrana, indrindra fa ny fidinan’ny vidin’ny lavanila izay azo lazaina fa antoky ny fiharian’izy ireo.
Lanonana fanomezam-boninahitra sy fanaovam-beloma farany ny Filohampirenena teo aloha Amiraly Didier Ignace RATSIRAKA.

Lanonana fanomezam-boninahitra sy fanaovam-beloma farany ny Filohampirenena teo aloha Amiraly Didier Ignace RATSIRAKA.

  Lanonana fanomezam-boninahitra sy fanaovam-beloma farany ara-miaramila ny Amiraly Didier Ignace RATSIRAKA, teo ambany fitarihan’Andriamatoa Andry Nirina RAJOELINA Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, notronin’ ireo vahiny manan-kaja sy ireo manam-boninahitra maro isan-tsokajiny no notanterahina teny amin’ny Lapa-panjakana Iavoloha ny alatsinainy 29 martsa 2021.
Tonga nanome voninahitra izany ny Loholon’i Madagasikara izay notarihan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana.

Teny amin’ny fasan’ny mahery fo “Mausolée” teny Avaratr’Ambohitsaina no nanatanterahana ny fandevenana ka noho ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana, ho an’ny Antenimiera roa tonta, dia ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAZAFIMAHEFA Herimanana sy ny Filohan’ny Antenimierampirenena Christine RAZANAMAHASOA ihany no nanatrika izany.

MISAONA NY FIRENENA MALAGASY: Nodimandry ny Alahady 28 martsa 2021 ny Filoha teo aloha Didier RATSIRAKA Ignace.

MISAONA NY FIRENENA MALAGASY: Nodimandry ny Alahady 28 martsa 2021 ny Filoha teo aloha Didier RATSIRAKA Ignace.

Amin’izao fahalasan’ny RAy aman-dReny Filoham-pirenenena teo aloha ny Amiraly Didier RATSIRAKA Ignace izao, dia miara miombon’alahelo amin’ny fianakaviany manontolo ny Fianakaviamben’ny Antenimierandoholona izay tarihin’ny Filohany RAZAFIMAHEFA Heriimanana.

Tsara ny mampahafantatra fa ny Amiraly Didier RATSIRAKA Ignace no namerina amin’ny laoniny ny Antenimierandoholona ny taona 2001, ary zava-dehibe teto amin’ny Firenena ny nitsanganana’ny Andrimpanjakana toa ny Antenimierandoholona.

FIVORIANA TSY ARA-POTOANA VOALOHAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA TAONA 2021.

FIVORIANA TSY ARA-POTOANA VOALOHAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA TAONA 2021.

Notanterahina ny alarobia 17 martsa 2021, ny lanonam-panokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana voalohany ho an’ity taona 2021 ity teto amin’ny Antenimierandoholona, izay haharitra 12 andro.
Toy izao manaraka izao ny lahadinika amin’izany :
– Fifidianana ny ho solontena roa ho mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàm-panorenana
– Fandinihina ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsiam-bola azo avy amin’ny IDA (Agence de Développent International) mikasika ny tetikasa PRODIGY
– Fandinihina ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsiam-bola ho entina amin’ny tetikasa PRODUIR
– Fandinihina ny volavolan-dalàna manova ny andininy vitsivitsy ao amin’ny lalàna 2014-020 tamin’ny 27 septambra 2014 izay nasiam-panitsiana sy nampian’ny lalàna 2018-011 tamin’ny 11 jolay 2018 mikasika ny vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana mahakasika ny fifidianana sy ny fandaminana eny anivon’izy ireny.
Nandritra ny kabary nataony ny Filohan’ny Antenimierandoholona dia nilaza fa fototra iorenan’ny Repoblika hoy izy ny fanjakàna tan-dalàna anjakan’ny Demokrasia noho izany ny Antenimierandoholona dia vonona hatrany amin’ny fifanakalozan-kevitra ary nanentana ny rehetra izy ny amin’izany mba hisian’ny fitoniana eto amin’ny firenena, ny fitoniana no ilain’ny vahoaka malagasy amin’izao hoy izy mba hisian’ny fampandrosoana.
Taonan’ny fanarenana hoy izy ity taona ity ka tokony hihavana, hiray hina ary hifanome tanana ny vahoaka malagasy mba ahafahana manatanteraka izany.

 

Pont tapaka Distrikan’Andapa: Nandray ny andraikitry ireo Loholon’i Madagasikara voafidy tany amin’ny Faritanin’Antsiranana.

Pont tapaka Distrikan’Andapa: Nandray ny andraikitry ireo Loholon’i Madagasikara voafidy tany amin’ny Faritanin’Antsiranana.

Nandritra ny fidinana ifotony notanterahin’ny Loholon’i Madagasikara isany Mino Seramila AVIZARA et Eddie Fernand Serge tany amin’ny Distrikan’Andapa. Dia efa nandray ny andraikitry sahady amin’ny fanamboarana Pont tapaka ao amin’ny BEANATSOMANGA alohan’ny hiditra ny Distrikan’ANDAPA.
Efa hita taratra sahady ny fahavononan’ireo  Loholona voafidy any amin’iny Faritra iny amin’ny fampandrosoana ny Collectivités Territoriales Décentralisé ou C.T.D.
Natao izao mba ho vahaolana haingana ahafahan’ireo Taxis- Brousse sy fiara madiniky mivezivezy ao amin’ny Distrikan’Andapa.
Nanolotra fisaorana hoan’ireo Loholon’i Madagasikara ny ben’ny Tanànan’Andapa  tamin’ny fandraisana andraikitra avy hatrany amin’ny famahana ny olana mianjady amin’ny vahoaka ao amin’ity Distrika ity.
Nandritra ny fidinana ifotony notanterahan’ireo Loholon’i Madagasikara ihany koa dia nidina tany ambanivolo sy nitsidika ny Kaominina ary nihaona tamin’ireo Ben’ny Tanàna  sy Mpanolontsaina rehetra nanontany sy ny zavatra rehetra ilaina amin’ny fampandrosoana ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ny Loholona Mino Seramila AVIZARA .
Cour des Comptes de Madagascar: Lanonana fanokafana ara-pomba ofisialy ny fanamafisana traikefa.

Cour des Comptes de Madagascar: Lanonana fanokafana ara-pomba ofisialy ny fanamafisana traikefa.

Tonga nanome voninahitra ny lanonana fanokafana ara-pomba ofisialy ny fanamafisana traikefa ho an’ny “Cour des Comptes de Madagascar” izay ho tanterahina ao anatin’ny taona 2020-2025 ny Filoha Lefitra misahana ny faritany Avaratra IMBIKI Herilaza androany Alakamisy 04 febroary 2020 tetsy amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina .